Tổng công ty Điện lực miền Nam

Gắn điện kế miễn phí cho nhiều hộ nghèo ở Nam Bộ

Gắn điện kế miễn phí cho nhiều hộ nghèo ở Nam Bộ

Chấm dứt tình trạng mất an toàn do câu nối điện đang là nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hàng trăm cột điện đang tiếp tục được dựng lên ở những khu vực vùng sâu, vùng