tính tiền online

Khai trương dịch vụ thanh toán tiền điện qua Bankplus

Khai trương dịch vụ thanh toán tiền điện qua Bankplus

Công tác thanh toán tiền điện qua Ngân hàng đang được Công ty quan tâm và đẩy mạnh, đặc biệt tại Thành phố Lào Cai tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng hiện nay đã đạt