tiêu thụ điện

Cần vận động người dân tiết kiệm năng lượng

Cần vận động người dân tiết kiệm năng lượng

“Chúng tôi đưa ra những giải pháp mới này cùng với việc vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, mong rằng phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng sẽ tạo chuyển biến