tiết kiệm năng lượng

Cần vận động người dân tiết kiệm năng lượng

Cần vận động người dân tiết kiệm năng lượng

“Chúng tôi đưa ra những giải pháp mới này cùng với việc vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, mong rằng phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng sẽ tạo chuyển biến

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Đặc biệt năm nay, nội dung tuyên truyền nhấn mạnh công tác hướng dẫn kiến thức tiết kiệm thiết bị trong từng hộ gia đình, chủ yếu là thiết bị điều hòa. Cụ thể là việc hướng dẫn nâng nhiệt