thử nghiệm thiết bị điện

Dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện uy tín

Dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện uy tín

Các hạng mục thí nghiệm được thực hiện dựa trên tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Các hạng mục thí nghiệm theo thông tư số 32 sẽ được thí nghiệm và cấp biên bản bởi