tập huấn

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Cần tổ chức nhiều buổi tập về tiết kiệm điện

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo hình thức đến tận nhà hướng dẫn các hộ thay, tặng các đèn TKĐ, phát tờ rơi, quảng cáo,