phát triển điện

Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 sẽ cổ phần hóa

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ