nơi bán trạm Shelter

Trạm Shelter chất lượng cao

Trạm Shelter chất lượng cao

+ Kích thước bao ngoài (HxWxD): 2700 x 2350x 3610 (mm) + Diện tích (S)/Diện tích hữu dụng: 8.48m2/7.5m2 + Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm: 2470 x 2170 x 3430 (+_1%) (mm) + Kích thước tâm móng (W x D,