dự án nguồn điện

Công tác quản lý chất lượng các dự án nguồn điện cần được tăng cường

Công tác quản lý chất lượng các dự án nguồn điện cần được tăng cường

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục các tồn tại và nâng cao trách nhiệm của tất cả các khâu: Khảo sát, lựa chọn tư vấn, nhà thầu, chuẩn