công ty thủy điện sông tranh

Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước qua tràn để sẵn sàng đón lũ.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước qua tràn để sẵn sàng đón lũ.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Sông Tranh đã có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong công tác phòng, chống lụt, bão tại