Công ty Thủy điện Ialy

Các hồ chứa của Công ty Thủy điện Ialy cơ bản tích nước

Các hồ chứa của Công ty Thủy điện Ialy cơ bản tích nước

Cùng với đó, các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống dây chuyền thiết bị chính trong năm 2016 cũng đã hoàn thành, các nhà máy đã sẵn sàng phát điện trong dịp Tết và mùa khô 2017.