chi phí

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Lợi ích từ chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”

Đặc biệt năm nay, nội dung tuyên truyền nhấn mạnh công tác hướng dẫn kiến thức tiết kiệm thiết bị trong từng hộ gia đình, chủ yếu là thiết bị điều hòa. Cụ thể là việc hướng dẫn nâng nhiệt